Algemene voorwaarden

Artikel 1         Definities

 1. Mount in Balance, gevestigd te Soerendonk en ingeschreven onder nummer 77252845, wordt aangeduid als ‘Mount in Balance’.
 2. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een (meerdaagse) bijeenkomst of de rust-resetweek van Mount in Balance, wordt aangeduid als ‘opdrachtgever’.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Mount in Balance tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en werkzaamheden van Mount in Balance waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is de versie die gepubliceerd wordt op de website van Mount in Balance, deze wordt vernoemd in de offerte.
 3. Mount in Balance is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Mount in Balance ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
 7. Onvoorziene situaties zullen worden bekeken aan de hand van de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3         Aanbod

 1. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Indien geen afwijkende aanvaardingstermijn is opgenomen in de offerte, is een offerte 14 kalenderdagen geldig.
 3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Mount in Balance kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer opdrachtgever kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4         Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. Alle prijzen die Mount in Balance hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reprokosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Mount in Balance heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang hiervan zal Mount advies de tariefwijzigingen kenbaar maken aan de opdrachtgever. 
 4. Mount in Balance heeft het recht om tariefwijzigingen in het nieuwe kalenderjaar door te berekenen over de nog resterende werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Mount in Balance te ontbinden indien hij/zij niet akkoord gaat met de tariefwijzigingen. De vermelde tarieven in het aanbod zijn exclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien wordt overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, zal er niet met de werkzaamheden worden gestart voordat een eerste betaling is voldaan, welke direct na het accepteren van de offerte opeisbaar wordt.
 6. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever in termijnen betaalt en zij nalaat tijdig te betalen, is Mount in Balance gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door opdrachtgever is voldaan. Mount in Balance is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald. Termijnen lopen enkel gedurende de looptijd van een overeenkomst.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 8. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Nadat er een herinnering is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Mount in Balance op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Mount in Balance zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Mount in Balance van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Mount in Balance voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Mount in Balance komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe.
 2. Opdrachtgever dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever zal alle opdrachten verleend door Mount in Balance naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Mount in Balance zal opdrachtgever nooit verplichten iets te doen. Opdrachtgever dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 5. Indien opdrachtgever later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt de verstreken tijd te vervallen.
 6. Mount in Balance is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Mount in Balance zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Voor bepaalde trajecten zal met een kennismakingsgesprek en deelnamevereisten worden gewerkt. Mount in Balance is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien zij dat na de kennismakingsgesprek nodig acht.
 3. Mount in Balance is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Mount in Balance is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Mount in Balance hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan Mount in Balance de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 5. Indien Mount in Balance verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 3 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 3 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst zakelijk is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Bij annulering tot 61 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering binnen 41 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 55% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. 
  3. Bij annulering binnen 31 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. 
  4. Bij annulering binnen 21 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 95% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. 
  5. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 100% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. 
  6. Wanneer de overeenkomst zakelijk is aangegaan, is Mount in Balance gerechtigd de gehele kosten door te berekenen.
 8. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten tussen 48-24 uur wordt 50% van de sessie doorberekend. Bij het verzetten binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject wordt verplaatst, dienen alle sessies binnen 14 kalenderdagen na de oorspronkelijke einddatum van het traject plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.
 9. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 35% van datgene wat nog openstaat. Indien de overeenkomst zakelijk is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.
 10. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door Mount in Balance kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt gesloten.
 12. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een vluchtmaatschappij, van toepassing zijn. Mount in Balance staat enkel in voor de kosten voor de organisatie. Mount in Balance adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van eventuele vliegtickets wanneer de retreat officieel is bevestigd. Mount in Balance draagt geen verantwoordelijkheid voor de vroegtijdige aanschaf van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.
 13. Deelname aan (meerdaagse) bijeenkomsten of de rust-reset week kan enkel in overleg worden overgedragen.

Artikel 8         Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, natuurverschijnselen, een pandemie en overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een business to consumer (particuliere) overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een business to business (zakelijke) overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Mount in Balance gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9         Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die door Mount in Balance worden georganiseerd.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Mount in Balance tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 3. Mount in Balance is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de sessies, (meerdaagse) bijeenkomsten en / of de rust-reset week. 
 4. Mount in Balance is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.
 5. Mount in Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 
 6. De aansprakelijkheid van Mount in Balance is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 7. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de Mount in Balance of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Mount in Balance aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Mount in Balance afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 8. Mount in Balance is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 9. Mount in Balance zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of Mount in Balances) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mount in Balance is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 10. Mount in Balance is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Opdrachtgevergeleden schade, van welke aard ook, indien Mount in Balance bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mount in Balance duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 11. Mount in Balance ofwel door hem in te schakelen derden, die belast worden met het begeleiden van opdrachtgevers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Opdrachtgever dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is Mount in Balance of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 12. De Opdrachtgever vrijwaart Mount in Balance tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mount in Balance samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Mount in Balance.
 13. Indien Opdrachtgever en/of Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Mount in Balance niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 10       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Mount in Balance ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Mount in Balance. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content, producten en/ of diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is tijdens een sessie, (meerdaagse) bijeenkomst of een rust-reset week enkel toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken indien vooraf uitdrukkelijk toestemming is verkregen van Mount in Balance en overige deelnemers, indien zij zichtbaar zijn op het beeldmateriaal.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Mount in Balance een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Mount in Balance kan niet worden gehouden informatie die tijdens een sessie naar voren is gekomen te delen met een werkgever.

Artikel 12       Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Mount in Balance. Mount in Balance streeft ernaar om binnen 7 dagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Mount in Balance is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

Aanvullende bepalingen meerdaagse bijeenkomsten en rust-reset week

Artikel 14       Aanbod en inschrijvingen

 1. Het is voor minderjarigen niet mogelijk om deel te nemen.
 2. De duur van de rust-resetweek of een meerdaagse bijeenkomst is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld bij de boeking.
 3. De op de website getoonde foto’s zijn mede ter beschikking gesteld door derden en dienen uitsluitend om een idee gegeven. Het kan voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de foto’s.
 4. Opdrachtgever ontvangt binnen 48 uur per e-mail een boekingsbevestiging.
 5. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan.
 6. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Mount in Balance is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 7. Mount in Balance heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreats een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 8. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Mount in Balance niet opvolgen, kunnen uit de (meerdaagse) bijeenkomsten of rust-reset wek verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 9. De inhoud van het aanbod tijdens de (meerdaagse) bijeenkomst en/ of de rust-resetweek wordt bepaald door Mount in Balance. Het gepubliceerde programma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Mount in Balance is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de (meerdaagse) bijeenkomst en/of de rust-resetweek zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.
 10. Om deel te kunnen nemen aan de retreats van Mount in Balance is het verplicht om een reisverzekering af te sluiten, met dekking voor medische behandelingen, ongevallen en repatriëring. Wij adviseren dringend ook voor een annuleringsverzekering te zorgen, kiest Opdrachtgever daar niet voor dan is het risico geheel voor eigen rekening. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid. Bij twijfel of een retreat voor een verantwoorde keuze is, overlegt Opdrachtgever met de huisarts.
 11. Mount in Balance is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, noch voor persoonlijk letsel van Opdrachtgever.
 12. Deelname aan een sessie, (meerdaagse) bijeenkomst de rust-reset week incl. excursies, uitstapjes of fysieke oefeningen onderneemt Opdrachtgever op eigen risiso. Voor de veiligheid van Opdrachtgever en de overige deelnemers en leden van het team is het belangrijk dat Mount in Balance op de hoogte is van bijzondere gezondheidsomstandigheden van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Mount in Balance hiervan voor op de hoogte te stellen. In geval van gezondheidsomstandigheden zoals allergieën, mentale of fysieke problemen moet Opdrachtgever aantonen dat hij/zij voldoende fit is om deel te nemen.

Artikel 15       Prijzen meerdaagse bijeenkomsten en rust-reset week

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW, vluchten of ander vervoer en eventueel bij te boeken extra’s.
 3. Mount in Balance heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de (meerdaagse) bijeenkomst f de rust-reset week te verhogen met maximaal 8%, wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die Mount in Balance dient te maken. Bij een verhoging van meer dan 8% is opdrachtgever bevoegd de reis kosteloos te annuleren.
 4. De betaling dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. Bij betaling in termijnen is Mount in Balance gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 5. Wanneer opdrachtgever in gebreke is in tijdige betaling, volgt na een herinnering  een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Mount in Balance verrekent reeds betaalde bedragen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
 6. Mount in Balance is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 16       Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Dit omvat tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Mount in Balance zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Mount in Balance voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 17 Vrijwaring

Zowel Mount in Balance in het algemeen, als de begeleiding van Mount in Balance zijn geen therapie. Mount in Balance zal open en indringende vragen stellen, die zullen helpen bij het verduidelijken van doelen, problemen en doelstellingen.

Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij:

 1. op persoonlijk en professioneel gebied zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en capabel is te beslissen wat hij/zij wel of niet wil, gebaseerd op de eigen afwegingen.
 2. zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en mede daardoor op zijn/haar gedrag kan worden aangesproken. Adviezen gegeven door Mount in Balance zijn slechts suggesties, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 3. toegewijd is aan zichzelf en verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces en het bereiken van de gestelde doelen.
 4. zich ervan bewust is dat een Dienst niet om hem/haar of voor hem/haar zal worden gedaan. Maar dat Opdrachtgever alleen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen ervaring. Als Opdrachtgever niet krijgt wat hij/zij wil, zal Opdrachtgever vragen om verduidelijking en eventuele problemen boven tafel brengen, ongeacht hoe ongemakkelijk het voor hem/haar kan zijn.

Artikel 18 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Mount in Balance in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Mount in Balance derden betrekt voor de uitvoering.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen maar geldig, als zij schriftelijk zijn overgekomen tussen Mount in Balance en Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Mount in Balance deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet meer gelden of ongeldig worden gemaakt, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mount in Balance en Opdrachtgever zullen dan overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen, die de ongeldige bepaling vervangt. Daarbij zoveel mogelijk overeen te stemmen met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Opdrachtgever Diensten van Mount in Balance afneemt, die als vervolg op eerdere Diensten of als aanvulling op eerdere Diensten gelden.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

 1. Mount in Balance is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Mount in Balance aan Opdrachtgever en/of Opdrachtgever heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: testen, readers, rapporten, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.
 2. Opdrachtgever mag alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de Dienst. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Mount in Balance, aangezien Mount in Balance rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten. Alleen als Mount in Balance dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
 3. Mount in Balance heeft het recht om de kennis, die zij heeft opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zorgdragend dat er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt doorgegeven en mits de kennis niet te herleiden valt tot individuele Opdrachtgevers.

Artikel 20 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Mount in Balance is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Mount in Balance kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

Artikel 21 Overgang van rechten

 1. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Mount in Balance niet gerechtigd de rechten voortvloeiende uit enige overeenkomst met Mount in Balance over te dragen aan derde.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het meest in de buurt komt van wat Mount in Balance bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mount in Balance is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

OPGESTELD:

op 16-5-2023 te Soerendonk